Odesláním objednávky souhlasím se zpracováním osobních ůdajů GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Barbora Furchová, U Valu 863, 161 00 Praha 6, IČ: 014 526 06

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je prodej, vedení účetnictví a doručení produktů klientům, dále zasílání online obchodních sdělení.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení; doručovací adresa; email a telefonní kontakt.

Osobní údaje budou zpracovávány po zákonnou dobu vedení účetnictví.

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatel, kterým je Mgr. Barbora Furchová,      U Valu 863, 161 00 Praha 6, IČ: 014 526 06, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či zpracovatele.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automaticky zaměstnanci správce či zpracovatele nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se správcem či zpracovatelem.

POUČENÍ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro obchodní vztah.

Subjekt osobních údajů má právo požádat o informace o zpracování svých osobních údajů. Správce či zpracovatel předá bez zbytečného odkladu subjektu údajů informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně o kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci osobních údajů, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.